De kiem tra dinh ki lan 2 HKI mon hoa hoc lop 12

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 160 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra định kì lần 2 môn hóa học lớp 12 ( chương 3;4). cấu trúc đề gồm 40 câu trắc nghiệm / 50 phút; Phân theo định hướng của Bộ giáo dục. Phù hợp với giáo viên làm tư liệu ra đề kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Cho biết khối lượng mol của một số nguyên tố: H=1; Na =23; K=39; N=14; O=16; C = 12; Ag=108; S = 32; Cl=35,5; Br = 80; I = 127; Al =27; Fe =56; Zn = 65; Mg =24; Ca=40; Ba =137
ĐỀ KIỂM TRA CHUNG CHO MỌI THÍ SINH ( gồm 40 câu trắc nghiệm; từ Câu 1 đến Câu 40)
Câu 1: Chất có chứa nguyên tố nitơ là
A. phenol.                      B. glyxin.                        C. ancol etylic.              D. axit axetic.
Câu 2: Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa màu
A. đỏ.                              B. xanh.                          C. trắng.                          D. tím.
Câu 3: Chất không phản ứng với dung dịch brom là
A. C6H5OH (phenol)     B. CH3CH2OH               C. C6H5NH2 (anilin)     D. CH2=CHCOOH
Câu 4: Amin có CTPT C3H9N có số đồng phân là
A. 2                                 B. 3                                  C. 4                                 D. 5
Câu 5: Cho 5,9 gam propylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu được là
A. 8,15 gam.                   B. 9,55 gam.                   C. 8,10 gam.                   D. 9,65 gam.
Câu 6: Anilin không tác dụng với dung dịch của chất nào sau đây?
A. Br2.                             B. H2SO4.                        C. HCl.                            D. NaOH.
Câu 7: Sắp xếp theo trật tự tăng dần lực bazơ của các hợp chất đúng là:
A. C2H5NH2 < (C2H5)2NH < NH3 < C6H5NH2   B. (C2H5)2NH <  NH3 <  C6H5NH2 <  C2H5NH2
C. C6H5NH2 < NH3 <  C2H5NH2 < (C2H5)2NH     D. NH3 < C2H5NH2 <(C2H5)2NH <  C6H5NH2
.......
......
......

Câu 38: Tripeptit là hợp chất
A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.
B. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.
C. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.
D. có 2 liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.
Câu 39: Thuỷ phân hoàn toàn 56,7 g một peptit chỉ thu đư­ợc 67,5 g glixin. Peptit ban đầu là
A. pentapeptit .                B. tetrapeptit                   C. Tripeptit                      D. đipeptit
Câu 40: Cho sơ đồ chuyễn hóa  C4H10 A BCD.
Chất A ,C, D có tên là
A. Metan, poli(vinylaxetat) , poli (ancol vinylic)
B. axit axetic,vinyl axetat, poli (ancol vinylic)
C. axit axetic, poli(vinylaxetat) , poli (ancol vinylic)
D. etan, vinyl axetat, poli(vinylaxetat)
 
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về De kiem tra dinh ki lan 2 HKI mon hoa hoc lop 12 để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ