de-kiem-tra-dinh-ki-lan-1-chuong-12-mon-hoa-hoc-lop-12

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 1885 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra định kì lần 1 ( chương 1;2) môn hóa học lớp 12 có đáp án. Cấu trúc đề gồm 4o câu phân theo 4 mức độ nhận biết theo cấu trúc của Bộ giáo dục. Phù hợp cho giáo viên làm tư liệu ra đề kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kì kiểm tra đinh kì
Họ và tên thí sinh: ………………………………………….
Số báo danh: ……………………………………………….
 
Cho biết khối lượng mol của một số nguyên tố: H=1; O=16; N=14; C=12; S=32; P=31; Cl=35,5; Br=80; I =127; Na=23; K=39; Ca=40; Ba=137; Fe=56; Ag=108; Zn =65; Cu=64; Mg=24; Al =27
ĐỀ CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( Đề gồm 40 câu; từ Câu 1 đến Câu 40 )
Câu 1: Phản ứng tương tác của ancol và axit hữu cơ tạo thành este có tên gọi là gì ?
     A. Phản ứng trung hòa          B. Phản ứng ngưng tụ          C. Phản ứng este hóa            D. Phản ứng kết hợp.
Câu 2: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là ?
A. Xà phòng hóa                   B. Hiđrát hóa                        C. Crackinh                           D. Sự lên men.
Câu 3: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?
A. HCOOC3H7                     B. C2H5COOCH3                 C. C3H7COOH                     D. C2H5COOH
Câu 4: Este được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức có công thức cấu tạo là
A. CnH2n-1COOCmH2m+1       B. CnH2n-1COOCmH2m-1        C. CnH2n+1COOCmH2m-1       D. CnH2n+1COOCmH2m+1
Câu 5: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 . Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?
A. HCOOC2H5                     B. CH3COOCH3                   C. HCOOC3H7                     D. C2H5COOCH3
Câu 6: Khi thủy phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được những chất gì?
A. Axit axetic và rượu vinylic                                            B. Axit axetic và anđehit axetic
C. Axit axetic và rượu etylic                                              D. Axetic và rượu vinylic
Câu 7: Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần?
A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH             B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH CH3COOC2H5,
C. CH3CH2CH2OH , CH3COOH, CH3COOC2H5            D. CH3COOC2H5 ,CH3CH2CH2OH , CH3COOH
Câu 8: Este X (C8H8O2) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được 2 muối hữu cơ và nước. X có tên gọi là
A. metyl benzoat                   B. benzul fomat                    C. phenyl fomat                    D. phenyl axetat
Câu 9: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại lipit ?
A. (C17H31COO)3C3H5          B. (C16H33COO)3C3H5          C. (C6H5COO)3C3H5            D. (C2H5COO)3C3H5
Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Chất béo là trieste của glixerol với axit.                        B. Chất béo là trieste của ancol với axit béo.
C. Chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ.              D. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
.....
.....
.....
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về de-kiem-tra-dinh-ki-lan-1-chuong-12-mon-hoa-hoc-lop-12 để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ