de kiem tra chat luong dau nam mon hoa lop 10 nam hoc 2019

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 214 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 gồm hai mã đề, ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết, phiếu trả lời. Cấu trúc đề gồm 2 phần: Trắc nghiệm 20 câu ( 6 điểm); Tự luận 3 câu (4 điểm). Phù hợp cho giáo viên làm tư liệu kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập trong đợt kiểm tra đầu năm
 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm; gồm 20 câu; từ Câu 1 đến Câu 20)
Câu 1: Nguyên tử  có số hạt  proton, electron và nơtron lần l­ượt là
A. 19, 20, 39.                   B. 19, 20, 19.                   C. 20, 19, 39.                   D. 19, 19, 20.
Câu 2: Các đồng vị của nguyên tố hóa học được phân biệt bởi yếu tố nào dưới đây ?
A. Số lớp electron.          B. Số electron hoá trị.      C. Số nơtron.                   D. Số proton.
Câu 3: Nguyên tử X có tổng số các hạt bằng 60, trong đó số hạt nơtron bằng số hạt proton. X là nguyên tử nào dưới đây?
A.                            B.                              C.                            D.
Câu 4: Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử
A. 32.                               B. 19.                               C. 30.                               D. 28.
Câu 5: Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 1 nguyên tử nguyên tố X là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. X là nguyên tố nào dưới đây?
A. Fe                                B. Ag                               C. Al                                D. K
Câu 6: Một nguyên tố hoá học có thể có nhiều nguyên tử có khối lượng khác nhau vì lí do nào dưới đây?
A. Hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron.
B. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số proton.
C. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số electron.
D. Hạt nhân có cùng số proton và số electron.
Câu 7: Trong tự nhiên Cl có hai đồng vị:  chiếm 75%,  chiếm 25%. Vậy khối lượng nguyên tử trung bình của Cl  là
A. 36,0.                            B. 36,5.                            C. 37,5.                            D. 35,5.
 .........
.........
.........
.........
B. PHẦN TỰ LUẬN ( 4 điểm; gồm 3 câu; từ Câu 1 đến Câu 3)
 
Câu 1: (1 điểm)  Hoàn thành chuỗi phản ứng theo sơ đồ sau ( mỗi mũi tên một phản ứng):
          C6H10O5  C6H12O6  C2H5OH CH3COOH CH3COONa
Câu 2: (1,5 điểm) Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân; số khối; số hạt proton, số hạt electron; số hạt notron của các nguyên tử có kí hiệu sau:
a.  ;                        b.  ;                    c.  
Câu 3: (1,5 điểm) Trong tự nhiên nguyên tố Đồng (Cu) có hai đồng vị bền là  chiếm 73%, còn lại là đồng vị thứ hai. Nguyên tử khối trung bình của đồng là MCu = 63,54. Tính số khối của đồng vị thứ hai.
 
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về de kiem tra chat luong dau nam mon hoa lop 10 nam hoc 2019 để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Vui lòng chờ


Hỗ trợ