de kiem tra 45 phut lan 1 (chuong 1;2) mon hoa hoc lop 12 nam hoc 2019

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 228 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra định kì lần 1 ( chương 1; 2) môn hóa học lớp 12. Đề có đáp án, ma trận và đáp án chi tiết. Cấu trúc theo bốn mức độ. Rất phù hợp cho giáo viên làm tư liệu kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập kiểm tra.

Cho biết khối lượng mol của một số nguyên tố: H=1, O=16, N=14, C=12, S=32, Cl=35,5, Br=80, I =127, Na= 23, K=39, Mg=24, Al=27, Ca =40, Ag =108, Fe=56, Zn =65, Cu=64
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
 
Câu 1: Dung dịch glucozơ cho phản ứng nào sau đây ?
A. Phản ứng với NaOH.                                                   B. Phản ứng thủy phân.
C. Phản ứng hòa tan Cu(OH)2, ở nhiệt độ thường      D. Phản ứng Na2CO3.
Câu 2: Cho các công thức cấu tạo sau:
(1) H-COOH; (2) H-COO-CH3;   (3) CH3COOH   (4) CH2=CH-COO-C2H5 .
Công thức của este là
A. (2)                              B. (2, 4)                          C. (1, 3)                          D. (1, 2, 3, 4)
Câu 3: Tinh bột, xenlulozo đều thuộc loại
A. Đisaccarit.                 B. este.                            C. Polisaccarit.              D. Monosaccarit
Câu 4: Thực hiện phản ứng este hóa 9,2g glixerol với 60g axit axetic. Giả sử chỉ thu được glixerol triaxetat có khối lượng 17,44g. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa.
A. 75%.                           B. 65%                            C. 80%.                           D. 90%
Câu 5: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este (X) (chỉ chứa chức este) cần vừa đủ 100 g dung dịch NaOH 12% thu được 20,4g muối của axit hữu cơ và 9,2 g ancol. CTPT của axit tạo nên este (biết ancol hoặc axit là đơn chức) là
A. HCOOH                     B. CH3COOH                 C. C2H3COOH               D. C2H5COOH
 
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về de kiem tra 45 phut lan 1 (chuong 1;2) mon hoa hoc lop 12 nam hoc 2019 để xem.

Vui lòng chờ


Hỗ trợ