de khao sat chat luong dau nam mon hoa hoc lop 11

  • Đánh giá:
    1  2  3  4  5 ( 0 ★ | 0 👨 )
  • Giá:
  • Dung lượng: 90 KB
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn hóa học có ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết. Cấu trúc đề gồm hai phần: Trắc nghiệm 6 điểm /20 câu; Tự luận 4 điểm/ 3 câu. Phù hợp với giáo viên làm tư liệu   ra đề kiểm tra và học sinh làm tư liệu ôn tập
I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)  mỗi câu đúng thí sinh được 0.3 điểm.
Câu 1.  Quá trình nào sau đây không biểu diễn sự điện li.
A. BaCl2  Ba2+ + 2Cl-                                                  B. MgSO4  Mg2+ + SO
C. Ba2+ + SO  BaSO4                                               D. KOH  K+ + OH-
Câu 2.  Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?
A. HNO3.                              B. H2SO4.                             C. HCl.                                 D. HF.
Câu 3.  Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất:
A. NaI 0,001M..                  B. NaI 0,100M.                   C. NaI 0,010M.                   D. NaI 0,002M.
Câu 4.  Cho 2,7 gam Al vào dung dịch HCl dư thì thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là
A. 2,24 lít.                            B. 4,48 lít.                            C. 5,6 lít.                              D. 3,36 lít.
Câu 5.  Khi pH tăng tính axit , tính bazơ của dung dịch tăng hay giảm?
A. Tính axit tăng ,tính bazơ giảm.                                  B. Tính axit giảm ,tính bazơ tăng.
C. Tính axit tăng ,tính bazơ tăng.                                   D. Tính axit giảm ,tính bazơ giảm.
Câu 6.  Muối nào sau đây không phải là muối axit?
A. Na2HPO3.                                B. Na2HPO4.                                C. Ca(HCO3).                     D. NaHSO4.
......
......
.....
II. TỰ LUẬN: (4 điểm) 
Câu 21. (1,5 điểm)  Viết phương trình điện li của các chất bên dưới, cho biết chất nào điện li mạnh, chất nào điện li yếu?
                                        HNO3 , K2SO4 , HClO
Câu 22.(0,5 điểm)  Cho 10 gam hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Lọc lấy phần chất rắn không tan cho vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 1,12 lít khí (đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?
(Cho Cu=64; O=16; K=39; Ca=40; N=14; Fe=56; Cl=35,5 ; H=1)
Câu 23.(2 điểm)  Một dung dịch (A) chứa: 0,1 mol Ca2+; 0,05 mol NO ; 0,05 mol K+ và x mol Cl.
a. Tìm giá trị x.
b. Tình khối lượng chất tan trong dung dịch.
 
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về de khao sat chat luong dau nam mon hoa hoc lop 11 để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Vui lòng chờ


Hỗ trợ